COVID-19 Glossary (English/Czech)

I have compiled an English/Czech glossary of terms related to COVID-19. Feel free to use it in your work as you see fit. There are downloadable .pdf and .tbx files containing the glossary at the bottom of the post for importing into your translation tool, for use in the classroom, etc.

The glossary is a work in progress, coming both from my translation work related to COVID-19 and from Czech and English-language media. Some of the sources I used are listed below the glossary. A number of entries offer multiple options: this is not a prescriptive collection of terminology but rather a collection of terms gathered from current usage. If you would like to provide any feedback, please use my e-mail address listed on my website.

English

Czech

airborne particles

částice přenášené vzduchem

alcohol-based hand sanitizer

alkoholový dezinfekční přípravek na ruce | dezinfekce rukou na bázi alkoholu

antiviral medication

antivirotikum

asymptomatic carrier

asymptomatický přenašeč

blanket restrictions

plošná omezení

breathing support

umělé dýchání | mechanická ventilace

carrier

přenašeč

case fatality rate | CFR

smrtnost

Centers for Disease Control and Prevention | CDC

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí | CDC

close contact

těsný kontakt

collection tent

odběrový stan

community transmission | community spread

šíření v populaci

confirmed case

potvrzený případ

contact tracing

trasování kontaktů | vysledování kontaktů

continuous positive airway pressure | CPAP

ventilační podpora pomocí trvalého přetlaku v dýchacích cestách | kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách | CPAP

cordon sanitaire

sanitární kordon | izolace geografické oblasti

coronavirus

koronavirus | koronavir

coronavirus infection

koronavirová infekce | infekce způsobená koronaviry

coronavirus outbreak

hromadný výskyt onemocnění koronavirem

coronavirus test

test na koronavirus

covid clinic

covidová ambulance

covid unit

covidová jednotka

COVID-19 | coronavirus disease 2019

onemocnění COVID-19

COVID-19 outbreak

rozšíření onemocnění COVID-19

Covid-19 patients

pacienti s onemocněním COVID-19

covidiot

covidiot | koronaidiot

cross-border worker | cross-border commuter | alien commuter

pendler | příhraniční pracovník | přeshraniční pracovník

cytokine storm

cytokinová bouře

death toll

počet úmrtí

disinfecting wipes

dezinfekční ubrousky

difficulty breathing

ztížené dýchání

drive-through testing

odběr okýnkem auta | odběr vzorků z okénka auta

droplet transmission | droplet spread

kapénkový přenos

droplets

kapénky

Early Warning and Response System | EWRS

systém včasného varování a reakce

ECMO machine | extracorporeal membrane oxygenation

přístroj ECMO | extrakorporální membránová oxygenace

elective surgeries

elektivní chirurgické zákroky | elektivní operace

epidemic

epidemie

epidemiological surveillance

epidemiologický dozor

essential activities

nezbytné činnosti

essential government functions

základní funkce veřejné správy | základní funkce vládních institucí

essential workers

nepostradatelní pracovníci

European Centre for Disease Prevention and Control | ECDC

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí | ECDC

face mask | mask

rouška | ústenka

face shield

obličejový štít

flatten the curve

zploštit křivku

fomite

kontaminovaný předmět

frontline healthcare workers

zdravotničtí pracovníci v první linii | zdravotníci v první linii

full-face mask

celoobličejová maska

gamma interferon

gama interferon

hand sanitizer

antibakteriální gel

health screening

zdravotní screening

herd immunity

kolektivní imunita

highly contagious

vysoce nakažlivý

home isolation

domácí izolace

human-to-human transmission

přenos z člověka na člověka

immunity passport

imunitní pas | imunitní certifikát

infection rate

míra infekce | četnost výskytu infekce

intensive care unit | ICU

jednotka intenzivní péče | JIP

invasive ventilation

invazivní ventilace

isolation

izolace

let the virus percolate through the population to reach herd immunity | allow the population to naturally achieve herd immunity

promořit

medical intervention

léčebná intervence

N95 respirator

respirátor N95

nasopharyngeal swab | nasopharyngeal culture

nazofaryngeální výtěr

natural immunity

přirozená imunita

natural reservoir

přirozený rezervoár

naturally acquired active immunity

přirozeně získaná aktivní imunita | postinfekční imunita

negative-pressure room

podtlaková místnost

non-essential traffic

zbytné cesty | cesty, které nejsou nezbytně nutné

novel coronavirus

nový koronavirus

outbreak

hromadný výskyt | propuknutí | ohnisko | rozšíření onemocnění

overshoes

návleky

oxygen support

kyslíková podpora

pandemic

pandemie

pandemic outbreak

vypuknutí pandemie

pangolin

luskoun

peptide-based vaccine | peptide-driven vaccine

peptidová vakcína | vakcína na bázi peptidů

personal protective equipment | PPE

osobní ochranné pracovní prostředky | OOPP | osobní ochranné prostředky | OOP

positive-sense single-stranded RNA virus | (+)ssRNA virus

jednovláknový virus RNA s pozitivním vláknem | (+)ssRNA virus

powered air-purifying respirator | PAPR

respirační jednotka PAPR

pre-covid

před covidem | před koronavirem

prevalence

promořenost | prevalence

protective suit

ochranný empír | ochranný plášť

public health measures

opatření v oblasti veřejného zdraví

put on oxygen

připojit na kyslík

quarantine

karanténa

R0 | basic reproduction number

R0 | základní reprodukční rychlost | index nakažlivosti | základní reprodukční číslo | základní reprodukční konstanta

reservoir of infection

rezervoár infekce

respirator

respirátor

sanitizing wipes

dezinfekční ubrousky

SARS-CoV-2 | severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

virus SARS-CoV-2 | SARS koronavirus 2 | koronavirus 2 způsobující syndrom akutního respiračního selhání

self-quarantine

dobrovolná karanténa

serum angiotensin converting enzyme

sérový angiotenzin konvertující enzym

shelter in place

zákaz volného pohybu | zákaz volného pohybu a pobytu mimo bydliště

shortage

nedostatek

shortness of breath

dušnost

smart quarantine

chytrá karanténa

social distancing

omezení shromažďování lidí | odstup mezi lidmi | společenský odstup | rozestup

socially-distanced line

rozestupová fronta

stockpiling

vytváření zásob

transmission

přenos

travel restrictions

cestovní omezení

triage tent

triážní stan | vyšetřovací stan

undetected cases

nezjištěné případy

undetected outbreak

nezjištěný prudký nárůst výskytu

vaccine-based immunity

imunita po očkování | imunita navozená vakcínou

ventilated patient

ventilovaný pacient

ventilator

ventilátor

viral shedding

vylučování viru

virion | virus particle

virion | virová částice

wild infection

přirozená infekce

zoonosis | zoonotic disease

zoonóza

zoonotic infection

zoonotická infekce

 
Some of the sources I used:

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí | Vláda ČR
Coronavirus disease 2019 | WHO
Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) | Česká lékárnická komora
What Does COVID-19 Mean? | Tech & Science by Dictionary.com
Herd Immunity – an overview | ScienceDirect Topics
Aktivní imunizace | WikiSkripta
Vydavatelé zpřístupňují články a kapitoly o koronaviru | Albertina icome Praha
SARS-CoV-2 | WikiSkripta
How Long Does the Coronavirus Last on Surfaces? | WIRED
Is There a Coronavirus Vaccine? Here’s Everything You Need to Know | WIRED
Coronavirus (COVID-19) Outbreak Glossary | The Henry J. Kaiser Family Foundation
The new coronavirus: key terms explained – Reuters
The Coronavirus Outbreak | The New York Times
EUR-Lex
Český rozhlas
The Economist
The Guardian
Novel Coronavirus | AMA Manual of Style

 
Glossary in downloadable file formats:
[ pdf ] [ tbx ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.