COVID-19 Glossary (English/Czech) – Part 2

Here is Part 2 of the glossary of terms related to COVID-19; almost tripling the number of entries to a little over 300. Again, feel free to use it as you see fit. The glossary embedded in this blog post is just the Part 2 (Part 1 is embedded here). The downloadable .pdf and .tbx files at the bottom of the post contain the whole glossary.

English

Czech

acute respiratory distress syndrome | ARDS

syndrom akutní respirační tísně | šoková plíce | ARDS

adaptive immunity

adaptivní imunita

aerosol

aerosol

alveolar damage

alveolární poškození

alveolus

plicní sklípek

antibody

protilátka

antibody levels

hladina protilátek

antibody-dependent enhancement | ADE

zesílení závislé na protilátkách

apex of infection

kulminace nákazy

apparent elimination

zjevná eliminace

arterial oxygen

kyslík v arteriální krvi

artificial lung ventilation

umělá plicní ventilace | UPV

at the top of the peak

na vrcholu peaku

autumn wave

podzimní vlna

awake proning

uvedení vědomého pacienta do pronační polohy | pronace bdělého pacienta

bedside rounds | bedside case presentation

vizita u lůžka

betacoronavirus genus

rod Betacoronavirus | rod betakoronavirů

bilevel positive airway pressure | BiPAP

dvojúrovňový přetlak v dýchacích cestách | BiPAP

blood oxygen level

hladina kyslíku v krvi | koncentrace kyslíku v krvi

cardiac damage

poškození srdce

catastrophic burden on the healthcare system

katastrofické zatížení systému zdravotní péče | katastrofické přetížení zdravotnictví

central oxygen line

centrální rozvod kyslíku

challenge trials

klinická hodnocení s vystavením pacientů aktivním infekčním agens

chloroquine

chlorochin

comorbidity | concomitant diseases

přidružená onemocnění

contagion

nákaza | nakažlivé onemocnění

containment measures

opatření proti šíření

convalescent plasma

plazma uzdraveného pacienta | plazma rekonvalescenta

convalescent serum

sérum uzdraveného pacienta | sérum rekonvalescenta

coronavirus bailout

záchrana před kolapsem v důsledku koronaviru

coronavirus conspiracy theories

konspirační teorie ohledně koronaviru

COVID-19

COVID-19

COVID-19 pandemic

pandemie onemocnění COVID-19 | pandemie COVID-19

critical care

péče o pacienty v kritickém stavu | intenzivní péče

critical care capacities

kapacita intenzivní péče

cross-immunity

zkřížená imunita | heterologní imunita

cross-immunization

zkřížená imunizace

cross-reactive antibodies

zkříženě reagující protilátky

curves are plateauing

dochází k ustálení křivek na stejné úrovni | křivky dosáhly plató

daily death toll

denní počet úmrtí

death cafe

death cafe | rozhovory o smrti u kávy | prostor pro dialog o smrti a umírání

deferred health care epidemic

epidemie odložené péče

depletion of susceptibles

promoření | snížení počtů vnímavých jedinců

detected cases

zjištěné případy

distance learning

distanční vzdělávání

Dr. Anthony S. Fauci (leading US expert) | Professor Chris Whitty (leading UK expert)

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. (vedoucí český odborník)

droplet infection

kapénková infekce

electronic National Health Information System | eNHIS

elektronický Národní zdravotnický informační systém | eNZIS

emergency situation

nouzový stav

emerging infections

nově se objevující infekce

endotracheal tube

endotracheální kanyla | ETK | endotracheální trubice | endotracheální rourka

entry point of infection

vstupní brána infekce

epidemiological model

epidemiologický model

epidemiologist

epidemiolog

eye protection | protective eyewear

ochrana zraku

false positives for coronavirus antibodies

falešně pozitivní výsledky testů na protilátky proti koronaviru

formation of scar tissue in lungs

jizevnaté změny v plicích

fraction of inspired oxygen

inspirační frakce kyslíku | frakce vdechovaného kyslíku | frakce kyslíku ve vdechovaném vzduchu

frail individual

křehký člověk

furlough pay

náhrada mzdy při částečné nezaměstnanosti

furloughed workers

pracovníci, kterým zaměstnavatel nepřiděluje práci | částečně nezaměstnaní

general ward

lůžkové oddělení

germicidal lamp

germicidní zářič

grim

pochmurný | neradostný

ground glass

opacita mléčného skla | denzita mléčného skla

half-measures

polovičatá opatření

hoarding

hromadění zásob | křečkování

homeschooling

domácí výuka

host

hostitel

hydroxychloroquine

hydroxychlorochin

hyperbaric treatment

hyperbarická léčba

immunishness | immunish state

imunita jen do určité míry | imunita-neimunita

immunity

imunita

immunity certificate

osvědčení o imunitě | imunitní pas | imunitní certifikát

immunity continuum

kontinuum imunity | spektrum imunity

immunizing infections

imunizační infekce

immunologically naïve population

imunologicky naivní populace

incidence of infection

incidence infekce | výskyt infekce

incubation period

inkubační doba

infectious period

období nakažlivosti | infekční období

infectiousness

nakažlivost | infekčnost | kontagiozita

influenza-like illness

onemocnění podobající se chřipce

infodemic

infodemie

inspired oxygen

vdechovaný kyslík | kyslík ve vdechovaném vzduchu

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic | IHIS CR

Ústav zdravotnických informací a statistiky České Republiky | ÚZIS ČR

intermittent social distancing

opakované zavádění a rušení opatření k omezení fyzického kontaktu

intubation

intubace

isolation ward

izolační oddělení

latent period

latence

leading cause of death

nejčastější příčina smrti

life-threatening

život ohrožující

lift measures | loosen measures

rozvolňovat opatření

lockdown

omezení volného pohybu osob | uzavření | omezující opatření | zmrazení života

locked-down citizens

izolovaní občané

longitudinal serological studies

dlouhodobé sérologické studie

long-lasting immunity

dlouhodobá imunita | dlouhotrvající imunita

loosening of preventive measures

rozvolňování preventivních pravidel

loosening of screws

uvolňování šroubů

loss of smell

ztráta čichu

loss of taste

ztráta chuti

low oxygen levels

nízká hladina kyslíku v krvi | nízká koncentrace kyslíku v krvi

lower respiratory infection

infekce dolních cest dýchacích

lower respiratory tract

dolní cesty dýchací

memory map

vzpomínková mapa

mobile morgues

mobilní márnice

monoclonal antibodies

monoklonální protilátky

multimorbidity

polymorbidita

nasal cannula

nosní brýle | kyslíkové brýle | nosní kanyla

National Health Information System | NHIS

Národní zdravotnický informační systém | NZIS

National Registry of Reimbursed Health Services | NRRHS

Národní registr hrazených zdravotních služeb | NRHZS

neutralizing antibodies

neutralizační protilátky

new normal

nový normál | nový standard

non-pharmaceutical intervention | NPI

nefarmakologická intervence

official toll

oficiální počet obětí

online learning

on-line učení

overwhelming critical care capacity

zahlcení kapacit péče o pacienty v kritickém stavu | přetížení kapacit intenzivní péče

oxygen delivery

zásobování kyslíkem

oxygen levels

hladina kyslíku | koncentrace kyslíku

oxygen saturation

saturace kyslíkem

oxygen therapy

oxygenoterapie | kyslíková terapie

pandemic wave

vlna pandemie

pathogenicity

patogenita

peak incidence

vrchol výskytu

permanent effects

trvalé následky

pharmaceutical treatments

farmakologické možnosti léčby | farmakoterapie

pneumonia

zápal plic

pneumonia

zápal plic | pneumonie

polymerase-chain-reaction assay

analýza metodou polymerázové řetězové reakce

positive pressure hood

přetlaková kukla

positivity to infectiousness ratio

poměr mezi pozitivitou a infekčností

post-pandemic outbreaks

postpandemické hromadné výskyty onemocnění

post-pandemic period

postpandemické období | období po pandemii

predict patient’s death

predikovat úmrtí pacienta

predictive model

prediktivní model | předpovědní model

preparedness

připravenost

presymptomatic

presymptomatický

protective measures | safeguards

ochranná opatření

public health crisis

krize v oblasti veřejného zdraví

public health infrastructure

veřejná zdravotní infrastruktura | infrastruktura veřejného zdravotnictví

public health response to SARS-CoV-2

reakce veřejného zdravotnictví na SARS-CoV-2 | reakce na SARS-CoV-2 v oblasti veřejného zdraví

rapid progression of disease

rychlý postup nemoci

regional public health authority

krajská hygienická stanice | KHS

reinfection

reinfekce | opakovaná infekce

reopening colleges

znovuotevření vysokých škol

repeatedly tighten and loosen restrictions

povolit, utáhnout, povolit, utáhnout

reservoir host

rezervoárový hostitel

resurgence

opakovaný nárůst | opakované zvýšení

resurgence in contagion

opakovaný zvýšený výskyt nákazy

resurgences of infection

opakovaný zvýšený výskyt infekce

RNA virus

RNA virus

robust healthcare systems

spolehlivý systém zdravotní péče

robust person

silný a zdravý člověk | fortelný člověk

school closings

uzavření škol | zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání a studiu

seasonal forcing

sezonní variace

seasonal transmission

sezonní dynamika přenosu | sezonnost přenosu

seasonality

sezonnost

self-administration

svépomocné podávání

self-immunization

autoimunizace

serological studies

sérologické studie

serological testing

sérologické vyšetření | sérologické testování

severe hypoxemia

těžká hypoxemie

severe lower respiratory infection

těžká infekce dolních cest dýchacích

severely vulnerable

těžce zranitelný

signs and symptoms consistent with infection

známky a příznaky odpovídající infekci

silent carrier

bezpříznakový přenašeč | asymptomatický přenašeč

skeleton crew

minimální počet členů posádky | minimum pracovníků k zajištění chodu

sporadic outbreaks

izolované hromadné výskyty nákazy | ojedinělá ohniska

staggered approach to reopening

postupné uvolňování opatření

state of war | wartime

válečný stav

sterilized against further illness

odolný proti dalšímu onemocnění

sterilizing immunity

sterilizační imunita

subclinical case

subklinický případ

superspreader | super-spreader | super spreader

superpřenašeč

super-spreading event

akce se superpřenosem | superšíření

supplying the body with oxygen | body oxygenation

okysličování organismu

surgical mask

chirurgická maska | ústenka | zdravotnická obličejová maska

susceptibles | susceptible individuals

vnímaví jedinci

therapeutic options

léčebné možnosti

thin pedagogical gruel

slabý odvar výuky

traceability of contacts | ability to capture contacts

záchytnost kontaktů

transmissibility

přenosnost

transmission dynamics

dynamika přenosu

unchecked spread | uncontrolled spread

nekontrolované šíření

uncontrollable coughing

neztišitelný kašel

upper respiratory tract illness

onemocnění horních cest dýchacích

urgent measures

neodkladná opatření | urgentní opatření

variable positive airway pressure | VPAP

ventilační podpora pomocí variabilního přetlaku v dýchacích cestách | variabilní pozitivní tlak v dýchacích cestách | VPAP

viral interference

virová interference

viral load

virová nálož

virologist

virolog

virtual elimination

téměř úplná eliminace | praktická eliminace

virulence

virulence

virus fingerprinting

snímání genetických otisků prstů virů | fingerprinting virů

vulnerable

zranitelný

we will spread the load

nálož budeme rozkládat

winter peak

zimní vrchol

wintertime outbreaks

zimní propuknutí nákazy

zinc deficiency

deficit zinku

 
Some additional sources I used to work on this part of the glossary:

The Functional Medicine Approach to COVID-19: Primer on SARS-CoV-2 Testing | The Institute for Functional Medicine
Small Blood Clots May Be at The Root of the COVID-19 Hypoxemia | Chris Masterjohn, PhD
The COVID Tracking Project | The COVID Tracking Project
TheRockefellerFoundation_WhitePaper_Covid19_4_21_2020.pdf
Koronaviry – přehled, SZÚ
COVID19 – Awake Pronation – A guest write-up by David Gordon, MD
Chapter 3. Basic Principles of Ventilator Design | Principles and Practice of Mechanical Ventilation, 3e | AccessMedicine | McGraw-Hill Medical
COVID-19 Resource Centre
Coronavirus (COVID-19) | National Institutes of Health (NIH)
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) | coronavirus.gov
Coronavirus (Covid-19) online information – The British Library
Ten Weeks to Crush the Curve | NEJM
Practical advice for how colleges can responsibly reopen in the fall (opinion)
Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period | Science
Sorry, Immunity to Covid-19 Won’t Be Like a Superpower  | WIRED
Emerging Theories That May Help Us Solve the COVID-19 Puzzle – Jill Carnahan, MD
 

Full glossary (Parts 1 and 2) in downloadable file formats:
[ pdf ] [ tbx ]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.