Monthly Archives: May 2020

COVID-19 Glossary (English/Czech) – Part 3

Here is Part 3 of the glossary of terms related to COVID-19, doubling the number of entries to a little over 600. Again, please feel free to use it as you see fit. The glossary embedded in this blog post is just the Part 3 (Part 2 can be found here and Part 1 here).

The downloadable .pdf, .tbx, and .xlsx files at the bottom of the post contain the whole glossary – I have done some maintenance on the complete glossary, mainly to remove redundancies, so these downloadable files are more up-to-date than the glossary tables embedded in the individual posts.

I build the glossary by reading primary sources both in English and in Czech and extracting terminology from them. I then find corresponding terms in the opposite language. I am mentioning this because some of the terms may be specific to the Czech/US/UK environment and not really widely used in the other language (or not at all) but they are still featured in the glossary – this would give me (or you) some guidance if asked to translate a text containing any of these terms. The glossary is of the “translator’s friend” variety – it would be helpful when translating, it is well researched in reliable sources but it is not prescriptive and often does not provide a single “correct” option – it is more of a starting point for terminological research based on the context of the actual source text. Plus it is a work in progress (no need for me to stress the evolving nature of the subject field, I am sure).

English

Czech

accelerated certification process

režim zrychlené certifikace

acute kidney injury | AKI

akutní poškození ledvin

add fuel to the viral fire by reopening

znovuotevřením přilít olej do virového ohně

aerosol-generating procedures

aerosol generující výkony

alarmism

alarmismus

alcohol-based disinfectant

alkoholová dezinfekce

alcohol-based virucidal disinfectant

alkoholová virucidní dezinfekce

antibody test

test na protilátky

antigen test

test na antigeny

anti-lockdown protests

protesty proti karanténě

antimicrobial resistance | AMR

antimikrobiální rezistence | AMR

antiretroviral agents

antiretrovirotika | antiretrovirové léky

armchair epidemiologists

sváteční epidemiologové | co člověk, to epidemiolog

at-risk contact tracing | low-, medium- or high-risk contact tracing

trasování rizikových kontaktů

at-risk patient

rizikový pacient

avert a disaster

odvrátit katastrofu | zabránit katastrofě

averted loss

zažehnaná ztráta

back slope | backside of the curve

pravá strana křivky

backside of the mortality curve

pravá strana křivky úmrtnosti

bans on public gatherings

zákazy veřejných shromáždění

behavioral changes

změny chování

blood clot

krevní sraženina

blood clot degradation product

produkt odbourávání krevních sraženin

blood vessel constriction

vazokonstrikce | konstrikce krevních cév | zúžení krevních cév

bodywide overreaction of the immune system

celotělová nadměrná reakce imunitního systému | nadměrná systémová imunitní odpověď

breathing bag

dýchací vak

breathing hose

dýchací hadice

bronchoscopy

bronchoskopie

brutal choice between economic and public health

tíživé rozhodování mezi ekonomickým a veřejným zdravím | brutální volba mezi zdravím hospodářství a veřejnosti | Sofiina volba mezi ekonomikou a zdravím

call patients with positive test results

navolávat pozitivně testované pacienty

care home | nursing home | retirement home | old people’s home | old folks’ home

domov pro seniory | dům s pečovatelskou službou | pečovatelský dům

case isolation

izolace případů

cell’s machinery

buněčný aparát

cell-surface receptor

transmembránový receptor | buněčný povrchový receptor

cellular immunity | cell-mediated immunity

celulární imunita| buněčná imunita

checked

regulovaný | omezený

chemokines

chemokiny

chin support

podpěra brady

clinical manifestations of coronavirus infection

klinické projevy koronavirové infekce

closed-circuit breathing apparatus

dýchací přístroj s uzavřeným okruhem

cognitive dissonance

kognitivní disonance

communicable disease

přenosná nemoc

community spread of the virus

komunitní šíření viru

compressed air cylinder

láhev na stlačený vzduch

compressed air supply tube

hadice pro přívod tlakového vzduchu

concomitant prevention strategies

strategie kombinované prevence

conjunctivitis

konjunktivitida | zánět spojivek

contact tracing and warning functionality

funkce vysledování kontaktů a varování

contactless thermometer | touchless thermometer

bezkontaktní teploměr

contact-tracing app

aplikace k trasování kontaktů | aplikace pro sledování kontaktů

contact-tracing call

vzpomínkový telefonát

contact-tracing call center

vzpomínkové callcentrum

containment measures

opatření proti šíření

continuous flow valve

regulační ventil

coronavirus disease

koronavirové onemocnění

coupling

spojka | spojovací kus

covid toe | covid finger

covidový prst

COVID triage

COVID triage

COVID unit | COVID ward

kovidárium | covidárium | oddělení pro pacienty s COVID-19

COVID-19 diagnostic test

diagnostický test na COVID-19

COVID-19 incidence

výskyt onemocnění COVID-19

COVID-19 pandemic

pandemie COVID-19

COVID-19 test referral form | referral to get tested for COVID-19

žádanka na vyšetření COVID-19

COVID-negative

covid negativní

CRISPR-based test

test založený na technice CRISPR | test pomocí CRISPR

critical care bed capacity

kapacita lůžek intenzivní péče | lůžková kapacita intenzivní péče

critical care bed demand

poptávka po kapacitě lůžek intenzivní péče | využití lůžkové kapacity intenzivní péče

D-dimer

D-dimer

debilitating symptoms

invalidizující příznaky | vysilující příznaky | vyčerpávající příznaky

design for additive manufacturing and additive manufacturing

aditivní design a výroba

diabetes

diabetes | cukrovka

direct viral invasion of an organ

přímá virová invaze orgánu

directly radiating germicidal lamps

otevřené germicidní lampy

disease ecologist

odborník na ekologii nemocí

distributed production

decentralizovaná výroba | distribuovaná výroba

donor plasma pool | donor plasma stores

depo dárcovské plazmy

downward trajectory | downhill trajectory

klesající trajektorie

dry heaves | retching

pocit na zvracení

duration of hospitalization

délka hospitalizace

during coronavirus epidemic

v době koronavirové epidemie

easing back on social distancing

uvolňování omezení fyzického kontaktu

easing plan

plán uvolňování

emergency admissions | emergency room admissions

urgentní příjem

emergency investments in healthcare facilities

mimořádné investice do zdravotnických zařízení

emergency use authorization from the U.S. Food and Drug Administration

schválení amerického Úřadu pro potraviny a léčiva k nouzovému použití

enclosed germicidal lamps

uzavřené germicidní lampy

enveloped RNA virus

obalený RNA virus

epidemiological surveillance

epidemiologický dozor

epistemological crisis

gnozeologická krize | epistemologická krize | krize poznání

equipment connector

přípojka

eRouška app | Czech contact-tracing application

aplikace eRouška

EU guidance

pokyny EU

European One Health Action Plan

Evropský akční plán „Jedno zdraví“

exceptional and unprecedented challenge

mimořádná a nebývalá výzva | mimořádná a bezprecedentní výzva

excessive fatigue | extreme fatigue

neadekvátní únava

exchangeable filter | replaceable filter

výměnný filtr

exhalation valve

vydechovací ventil

exposure time

expoziční čas

exposure to virus

vystavení viru | expozice viru

extubation

extubace

faceblank

lícnice

facepieces

lícnicové části

false negative

falešně negativní výsledek

false positive

falešně pozitivní výsledek

fast-track procedure

zrychlený postup

fever

febrilie

filter housing

pouzdro filtru

filtering half mask

polomaska z filtračního materiálu

financial constraints

finanční omezení

finger-prick blood test

test krve odebrané z prstu | test kapilární krve z prstu

first responders | emergency personnel

pracovníci záchranných složek

frequently touched surfaces

povrchy, kterých se lidé často dotýkají

full certification

úplná certifikace

full recovery

úplné zotavení

full-blown pandemic

plně rozvinutá pandemie

full-face mask

obličejová maska

fumigate

vyplynovat

game changer

revoluční změna | to mění vše

genetic signature

genetický podpis

Government Response Stringency Index

Index přísnosti vládních opatření

Green Lanes

zelené pruhy

half-mask

polomaska

hand hygiene

hygiena rukou

hand washing facilities

stanoviště pro mytí rukou

happy hypoxia | silent hypoxia

němá hypoxie | „tichá“ hypoxie

harboring infection

je rezervoárem infekce

head harness

upínací systém

health authorities

zdravotnické orgány

health checks

zdravotní kontroly

health professional

zdravotnický pracovník

health screening

zdravotní prohlídky

health sector

zdravotnictví

healthcare-associated infections

infekce spojené se zdravotní péčí

hematuria

hematurie

H-IG therapy

léčba hyperimunním globulinem | terapie pomocí hyperimunního globulinu

high blood pressure

vysoký krevní tlak

high-flow nasal oxygen | HFNO

vysokoprůtoková nasální oxygenoterapie | HFNO

high-frequency oscillatory ventilation | HFOV

vysokofrekvenční oscilační ventilace

home quarantine | household quarantine

domácí karanténa

hospital admission

přijetí k hospitalizaci

hospital discharge

propuštění po hospitalizaci | propuštění z nemocnice

hospitality establishments

ubytovací a stravovací zařízení

human-to-human transmission

přenos z člověka na člověka

hygiene measures

hygienická opatření

hyperimmune globulin | H-IG

hyperimunní globulin

hyperinflammatory state

hyperzánětlivý stav

if left unchecked

pokud by se neřešil | pokud by nebyla přijata žádná opatření

immune to re-infection

imunní vůči reinfekci | odolný proti opakované infekci

immunocompromised patient

imunokompromitovaný pacient

immunomodulation

imunomodulace

improvised protective mask from plastic bottles | makeshift plastic bottle face mask

improvizovaná ochranná maska z PET láhve

infected person

nakažená osoba | infikovaná osoba

infectious disease clinic

infekční klinika | klinika infekčních nemocí

infectious dose of the virus

infekční dávka viru

infectious period | infective period | period of infectiousness| period of communicability

doba nakažlivosti

inflammation-inducing cytokines

zánět indukující cytokiny | cytokiny vyvolávající zánět

inhalation valve

vdechovací ventil

in-house test

vlastní test | interně prováděný test

intubation

intubace

ischemia in the fingers and toes

ischemie prstů horní a dolní končetiny

Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment measures

Společný evropský plán rušení opatření proti šíření COVID-19

kidney failure | renal failure

selhání ledvin | renální selhání

level of under-ascertainment

míra podhodnocení

lifting COVID-19 containment measures

rušení opatření proti šíření COVID-19

lifting of restrictions

rušení omezení

liminal space

liminální prostor | pomezí | prostor mezi dvěma světy

liminality

liminalita

load on hospitals

zatížení zdravotních zařízení

low/high-acuity patients

méně/velmi akutní pacienti

lowering the load/exposure

snížení zatížení/expozice

low-level fever | subfebrile body temperature | mild fever

subfebrilie | zvýšená teplota

magic bullet

zázračný lék | zázračné řešení

manual ventilation

manuální ventilace

many avenues will be dead ends

mnoho pokusů povede do slepé uličky

many independent avenues of research

mnoho nezávislých směrů výzkumu

marketable solutions

komerčně využitelná řešení

medical and nonmedical strategies

lékařské a nelékařské strategie | medicínské a nemedicínské strategie

medical countermeasures

lékařská protiopatření

medical device

zdravotnický prostředek

medical staff

zdravotnický personál

medicinal product

léčivý přípravek

memory lymphocytes

paměťové lymfocyty

mitigate impact

zmírnit dopady

mitigation

zmírňování

mobile information card

mobilní informační karta

monitor remotely

sledovat distančně

morbidity and mortality of this disease

nemocnost a úmrtnost tohoto onemocnění | morbidita a mortalita tohoto onemocnění

mouthpiece

ústenka | náustek

multiple organ failure | multiorgan failure | MOF

multiorgánové selhání

nasal prongs

kanylky kyslíkových brýlí

nasal swab

výtěr nosu | nazální výtěr

National Institutes of Health | NIH

Národní ústav zdraví (USA) | NIH

nebulization

nebulizace

non-invasive mechanical ventilation | non-invasive ventilation

neinvazivní plicní ventilace | neinvazivní ventilace | NIPV

nose clip

nosní svorka

nosepiece

nosní výztuha

online doctor’s office

online ordinace

online physician consultations

online konzultace s lékařem

open suctioning

otevřené odsávání

open-circuit breathing apparatus

dýchací přístroj s otevřeným okruhem

open-source ventilator

open source ventilační jednotka

Operation Warp Speed

operace Warpová rychlost

oxygen starvation

nedostatek kyslíku

ozone disinfection | ozonation | ozonization

dezinfekce ozonem

panic shopping | panic buying

panické nakupování | nákupní horečka

particle filter

filtr proti částicím

pathophysiology of the disease

patofyziologie onemocnění | patofyziologie nemoci

peri-exposure

v době expozice

Persteril (similar to Nu-Cidex)

Persteril

pharmaceutical industry

farmaceutický průmysl

place in a biological waste container

vyhodit do biologického odpadu

placing the patient into the prone position | proning

obrat do pronační polohy

plasma-derived therapies

léčba deriváty z krevní plazmy

post-exposure

postexpoziční | poexpoziční

potentially infected persons

potenciálně nakažené osoby

power-assisted filtering device

filtrační prostředek s pomocnou ventilací

pre-, peri-, or postexposure prophylaxis

pre-, peri- nebo postexpoziční profylaxe

pre-existing

preexistující | předchozí | dřívější

pre-exposure

preexpoziční | předexpoziční

prefilter | pre-filter

předfiltr

presence of symptoms

výskyt příznaků

pressure gauge

tlakoměr

pressure reducer

redukční ventil

producing an advance in prevention, treatment, or infection control

vedoucí k pokroku v prevenci, léčbě nebo kontrole infekcí

proper use of face masks

správné používání roušek

proportionality of measures

proporcionalita opatření

protein in urine | proteinuria

bílkovina v moči | proteinurie

proximity data

data o vzájemném přiblížení

public clearinghouse of information

veřejné ústředí pro shromažďování, třídění a výměnu informací | veřejné informační středisko

public event cancellation

zrušení veřejných akcí

public health

veřejné zdraví

public health authorities

orgány veřejného zdraví

public health crisis

krize v oblasti veřejného zdraví

public health messages

sdělení v rámci ochrany veřejného zdraví

public transport closure

rušení hromadné dopravy | přerušení provozu veřejné dopravy

pulmonologist

pneumolog

quarter mask

čtvrtmaska

rapid, shallow respiration

rychlé, mělké dýchání

real-life trolley problem

reálné tramvajové dilema

reduce physician and patient exposure

snížit expozici doktorů a pacientů

re-infection

reinfekce | opakovaná infekce

relief valve

přetlakový ventil

remote therapy | teletherapy

distanční léčba

reopen prematurely

předčasné znovuotevření | předčasné obnovení činnosti

reopening the economy

znovuotevření ekonomiky | obnovení ekonomické činnosti | obnovení ekonomických aktivit

repatriation of citizens

repatriace občanů

rescEU capacities

kapacity rescEU

respiratory disease

respirační onemocnění

respiratory etiquette

respirační etiketa

respiratory protective devices

ochranné prostředky dýchacích orgánů

respiratory symptoms

respirační příznaky

response to the COVID-19 outbreak

reakce na rozšíření onemocnění COVID-19

restrictions on gathering size

omezení počtu účastníků shromáždění

restrictions on internal movement

omezení vnitrostátního cestování | omezení vnitrostátního pohybu

restrictions on international travel

omezení mezinárodního cestování

restrictive measures

restriktivní opatření

reverse one’s position on wearing masks

změnit pozici ohledně nošení roušek

risk stratification

stratifikace rizika

risk stratification questionnaire

stratifikační dotazník

robust data

spolehlivé údaje | robustní data

saliva trap

sliník

scalable solutions

škálovatelná řešení

school closures | school closings

uzavření škol

screening measures

depistážní opatření

self-isolate

dobrovolně se izolovat | samoizolovat se | sebeizolovat se

self-isolation

dobrovolná izolace

self-test

test pro sebetestování

severe acute respiratory syndrome | SARS

syndrom akutního respiračního selhání | SARS

shoe-leather epidemiology | field epidemiology | intervention epidemiology

intervenční epidemiologie | epidemiologická práce v terénu

soliton wave

solitonová vlna | soliton

some semblance of a normal social life

něco, co se blíží normálnímu společenskému životu | takřka normální společenský život

speech diaphragm

průzvučná membrána

sputum induction

indukce sputa

stopping the spread of coronavirus

zastavení šíření koronaviru

stringency index

index přísnosti

stringency-risk ratio

poměr přísnosti a rizika

stringent measures

přísná opatření

sudden clinical deterioration

náhlá klinická zhoršení

supply chains

dodavatelské řetězce

suppression

potlačení

suspected COVID-19 patient | patient with suspected COVID-19

COVID-19 suspektní pacient

suspected patient

suspektní pacient

symptom checker

vyhodnocování příznaků

syringe pump | syringe driver

perfuzor

task force

pracovní skupina | specializovaný tým složený ze zástupců různých entit

Task Force on American Innovation

Pracovní skupina pro americkou inovaci

time-specific appointment slip

časovka k vyšetření

tracheostomy

tracheostomie

tracheotomy

tracheotomie

trajectory of Covid-19 infections

trajektorie infekcí COVID-19

travel restrictions

cestovní omezení

treatment as prevention

pre-expoziční profylaxe | léčba jako prevence

unassisted filtering devices

filtrační dýchací přístroje bez nuceného přívodu vzduchu

underplayed the risks

zlehčovali rizika

upslope

vzestupná křivka | vzestupná část křivky

vector vaccine

vektorová vakcína

viral material

virový materiál

viral particles

virové částice

viremia

virémie

virucidal

virucidní

virucidal surface disinfectant

povrchová virucidní dezinfekce

virucides | virucidal agents | virucidal products

virucidní přípravky

visor

zorník

World Health Organization | WHO

Světová zdravotnická organizace | WHO

wrong turns, oversights and misplaced priorities

přešlapy, přehlédnutí a špatně nastavené priority

 
Some additional sources I used to work on this part of the glossary:

I Enrolled in a Coronavirus Contact Tracing Academy | WIRED
Aktuální informace o COVID-19 – Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky
Novinky ve výzkumu COVID-19 – covid.fnusa.cz
COVID-19, Státní ústav pro kontrolu léčiv
International Ultraviolet Association Inc – UV Disinfection for COVID-19
Coronavirus disease (COVID-19) outbreak updates, symptoms, prevention, travel, preparation – Canada.ca
Beat COVID-19 through innovation | Science
Combination prevention for COVID-19 | Science
The Liminal Experience of Crisis: Facing Suspended Animation in the Era of COVID-19
Covid-19 | Společná informační platforma ČSIM a ČSARIM – ČSIM | Česká společnost intenzivní medicíny
Infection prevention and control for the care of patients with 2019-nCoV in healthcare settings- second update 31 March 2020
CoVpoint
Hack the Crisis | Bojujeme společně
CARDAM dodalo Ministerstvu zdravotnictví první masky proti koronaviru – Czech For The Future | Vytvořme naši budoucnost
The Risks – Know Them – Avoid Them
FDA Greenlights a CRISPR-Based Test to Diagnose Covid-19
The key to fighting COVID-19 may be found in survivors – STAT
This Is the Future of the Pandemic – The New York Times
Coronavirus Hijacks the Body From Head to Toe, Perplexing Doctors – WSJ
Novinky | Pneumologie
MIT Technology Review
AKUTNE.CZ: Úvod – portál akutní medicíny
Everything We Know About Covid-19 Antibody Tests (So Far) | WIRED
Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
Seznam projektů – Covid19CZ
The Pandemic Doesn’t Have to Be This Confusing – The Atlantic
Jednotka intenzivní péče (JIP) | I. interní klinika
Koronavirus 2020 | Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK
COVID 19 – Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti
Aktuální samostatná příloha COVID-19 Referátového výběru z Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína – NLK
How does coronavirus kill? Clinicians trace a ferocious rampage through the body, from brain to toes | Science | AAAS

Full glossary (Parts 1, 2, and 3) in downloadable file formats:
[ pdf ] [ tbx ] [ xlsx ]