Monthly Archives: April 2020

COVID-19 Glossary (English/Czech) – Part 2

Here is Part 2 of the glossary of terms related to COVID-19; almost tripling the number of entries to a little over 300. Again, feel free to use it as you see fit. The glossary embedded in this blog post is just the Part 2 (Part 1 is embedded here). The downloadable .pdf and .tbx files at the bottom of the post contain the whole glossary.

English

Czech

acute respiratory distress syndrome | ARDS

syndrom akutní respirační tísně | šoková plíce | ARDS

adaptive immunity

adaptivní imunita

aerosol

aerosol

alveolar damage

alveolární poškození

alveolus

plicní sklípek

antibody

protilátka

antibody levels

hladina protilátek

antibody-dependent enhancement | ADE

zesílení závislé na protilátkách

apex of infection

kulminace nákazy

apparent elimination

zjevná eliminace

arterial oxygen

kyslík v arteriální krvi

artificial lung ventilation

umělá plicní ventilace | UPV

at the top of the peak

na vrcholu peaku

autumn wave

podzimní vlna

awake proning

uvedení vědomého pacienta do pronační polohy | pronace bdělého pacienta

bedside rounds | bedside case presentation

vizita u lůžka

betacoronavirus genus

rod Betacoronavirus | rod betakoronavirů

bilevel positive airway pressure | BiPAP

dvojúrovňový přetlak v dýchacích cestách | BiPAP

blood oxygen level

hladina kyslíku v krvi | koncentrace kyslíku v krvi

cardiac damage

poškození srdce

catastrophic burden on the healthcare system

katastrofické zatížení systému zdravotní péče | katastrofické přetížení zdravotnictví

central oxygen line

centrální rozvod kyslíku

challenge trials

klinická hodnocení s vystavením pacientů aktivním infekčním agens

chloroquine

chlorochin

comorbidity | concomitant diseases

přidružená onemocnění

contagion

nákaza | nakažlivé onemocnění

containment measures

opatření proti šíření

convalescent plasma

plazma uzdraveného pacienta | plazma rekonvalescenta

convalescent serum

sérum uzdraveného pacienta | sérum rekonvalescenta

coronavirus bailout

záchrana před kolapsem v důsledku koronaviru

coronavirus conspiracy theories

konspirační teorie ohledně koronaviru

COVID-19

COVID-19

COVID-19 pandemic

pandemie onemocnění COVID-19 | pandemie COVID-19

critical care

péče o pacienty v kritickém stavu | intenzivní péče

critical care capacities

kapacita intenzivní péče

cross-immunity

zkřížená imunita | heterologní imunita

cross-immunization

zkřížená imunizace

cross-reactive antibodies

zkříženě reagující protilátky

curves are plateauing

dochází k ustálení křivek na stejné úrovni | křivky dosáhly plató

daily death toll

denní počet úmrtí

death cafe

death cafe | rozhovory o smrti u kávy | prostor pro dialog o smrti a umírání

deferred health care epidemic

epidemie odložené péče

depletion of susceptibles

promoření | snížení počtů vnímavých jedinců

detected cases

zjištěné případy

distance learning

distanční vzdělávání

Dr. Anthony S. Fauci (leading US expert) | Professor Chris Whitty (leading UK expert)

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. (vedoucí český odborník)

droplet infection

kapénková infekce

electronic National Health Information System | eNHIS

elektronický Národní zdravotnický informační systém | eNZIS

emergency situation

nouzový stav

emerging infections

nově se objevující infekce

endotracheal tube

endotracheální kanyla | ETK | endotracheální trubice | endotracheální rourka

entry point of infection

vstupní brána infekce

epidemiological model

epidemiologický model

epidemiologist

epidemiolog

eye protection | protective eyewear

ochrana zraku

false positives for coronavirus antibodies

falešně pozitivní výsledky testů na protilátky proti koronaviru

formation of scar tissue in lungs

jizevnaté změny v plicích

fraction of inspired oxygen

inspirační frakce kyslíku | frakce vdechovaného kyslíku | frakce kyslíku ve vdechovaném vzduchu

frail individual

křehký člověk

furlough pay

náhrada mzdy při částečné nezaměstnanosti

furloughed workers

pracovníci, kterým zaměstnavatel nepřiděluje práci | částečně nezaměstnaní

general ward

lůžkové oddělení

germicidal lamp

germicidní zářič

grim

pochmurný | neradostný

ground glass

opacita mléčného skla | denzita mléčného skla

half-measures

polovičatá opatření

hoarding

hromadění zásob | křečkování

homeschooling

domácí výuka

host

hostitel

hydroxychloroquine

hydroxychlorochin

hyperbaric treatment

hyperbarická léčba

immunishness | immunish state

imunita jen do určité míry | imunita-neimunita

immunity

imunita

immunity certificate

osvědčení o imunitě | imunitní pas | imunitní certifikát

immunity continuum

kontinuum imunity | spektrum imunity

immunizing infections

imunizační infekce

immunologically naïve population

imunologicky naivní populace

incidence of infection

incidence infekce | výskyt infekce

incubation period

inkubační doba

infectious period

období nakažlivosti | infekční období

infectiousness

nakažlivost | infekčnost | kontagiozita

influenza-like illness

onemocnění podobající se chřipce

infodemic

infodemie

inspired oxygen

vdechovaný kyslík | kyslík ve vdechovaném vzduchu

Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic | IHIS CR

Ústav zdravotnických informací a statistiky České Republiky | ÚZIS ČR

intermittent social distancing

opakované zavádění a rušení opatření k omezení fyzického kontaktu

intubation

intubace

isolation ward

izolační oddělení

latent period

latence

leading cause of death

nejčastější příčina smrti

life-threatening

život ohrožující

lift measures | loosen measures

rozvolňovat opatření

lockdown

omezení volného pohybu osob | uzavření | omezující opatření | zmrazení života

locked-down citizens

izolovaní občané

longitudinal serological studies

dlouhodobé sérologické studie

long-lasting immunity

dlouhodobá imunita | dlouhotrvající imunita

loosening of preventive measures

rozvolňování preventivních pravidel

loosening of screws

uvolňování šroubů

loss of smell

ztráta čichu

loss of taste

ztráta chuti

low oxygen levels

nízká hladina kyslíku v krvi | nízká koncentrace kyslíku v krvi

lower respiratory infection

infekce dolních cest dýchacích

lower respiratory tract

dolní cesty dýchací

memory map

vzpomínková mapa

mobile morgues

mobilní márnice

monoclonal antibodies

monoklonální protilátky

multimorbidity

polymorbidita

nasal cannula

nosní brýle | kyslíkové brýle | nosní kanyla

National Health Information System | NHIS

Národní zdravotnický informační systém | NZIS

National Registry of Reimbursed Health Services | NRRHS

Národní registr hrazených zdravotních služeb | NRHZS

neutralizing antibodies

neutralizační protilátky

new normal

nový normál | nový standard

non-pharmaceutical intervention | NPI

nefarmakologická intervence

official toll

oficiální počet obětí

online learning

on-line učení

overwhelming critical care capacity

zahlcení kapacit péče o pacienty v kritickém stavu | přetížení kapacit intenzivní péče

oxygen delivery

zásobování kyslíkem

oxygen levels

hladina kyslíku | koncentrace kyslíku

oxygen saturation

saturace kyslíkem

oxygen therapy

oxygenoterapie | kyslíková terapie

pandemic wave

vlna pandemie

pathogenicity

patogenita

peak incidence

vrchol výskytu

permanent effects

trvalé následky

pharmaceutical treatments

farmakologické možnosti léčby | farmakoterapie

pneumonia

zápal plic

pneumonia

zápal plic | pneumonie

polymerase-chain-reaction assay

analýza metodou polymerázové řetězové reakce

positive pressure hood

přetlaková kukla

positivity to infectiousness ratio

poměr mezi pozitivitou a infekčností

post-pandemic outbreaks

postpandemické hromadné výskyty onemocnění

post-pandemic period

postpandemické období | období po pandemii

predict patient’s death

predikovat úmrtí pacienta

predictive model

prediktivní model | předpovědní model

preparedness

připravenost

presymptomatic

presymptomatický

protective measures | safeguards

ochranná opatření

public health crisis

krize v oblasti veřejného zdraví

public health infrastructure

veřejná zdravotní infrastruktura | infrastruktura veřejného zdravotnictví

public health response to SARS-CoV-2

reakce veřejného zdravotnictví na SARS-CoV-2 | reakce na SARS-CoV-2 v oblasti veřejného zdraví

rapid progression of disease

rychlý postup nemoci

regional public health authority

krajská hygienická stanice | KHS

reinfection

reinfekce | opakovaná infekce

reopening colleges

znovuotevření vysokých škol

repeatedly tighten and loosen restrictions

povolit, utáhnout, povolit, utáhnout

reservoir host

rezervoárový hostitel

resurgence

opakovaný nárůst | opakované zvýšení

resurgence in contagion

opakovaný zvýšený výskyt nákazy

resurgences of infection

opakovaný zvýšený výskyt infekce

RNA virus

RNA virus

robust healthcare systems

spolehlivý systém zdravotní péče

robust person

silný a zdravý člověk | fortelný člověk

school closings

uzavření škol | zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání a studiu

seasonal forcing

sezonní variace

seasonal transmission

sezonní dynamika přenosu | sezonnost přenosu

seasonality

sezonnost

self-administration

svépomocné podávání

self-immunization

autoimunizace

serological studies

sérologické studie

serological testing

sérologické vyšetření | sérologické testování

severe hypoxemia

těžká hypoxemie

severe lower respiratory infection

těžká infekce dolních cest dýchacích

severely vulnerable

těžce zranitelný

signs and symptoms consistent with infection

známky a příznaky odpovídající infekci

silent carrier

bezpříznakový přenašeč | asymptomatický přenašeč

skeleton crew

minimální počet členů posádky | minimum pracovníků k zajištění chodu

sporadic outbreaks

izolované hromadné výskyty nákazy | ojedinělá ohniska

staggered approach to reopening

postupné uvolňování opatření

state of war | wartime

válečný stav

sterilized against further illness

odolný proti dalšímu onemocnění

sterilizing immunity

sterilizační imunita

subclinical case

subklinický případ

superspreader | super-spreader | super spreader

superpřenašeč

super-spreading event

akce se superpřenosem | superšíření

supplying the body with oxygen | body oxygenation

okysličování organismu

surgical mask

chirurgická maska | ústenka | zdravotnická obličejová maska

susceptibles | susceptible individuals

vnímaví jedinci

therapeutic options

léčebné možnosti

thin pedagogical gruel

slabý odvar výuky

traceability of contacts | ability to capture contacts

záchytnost kontaktů

transmissibility

přenosnost

transmission dynamics

dynamika přenosu

unchecked spread | uncontrolled spread

nekontrolované šíření

uncontrollable coughing

neztišitelný kašel

upper respiratory tract illness

onemocnění horních cest dýchacích

urgent measures

neodkladná opatření | urgentní opatření

variable positive airway pressure | VPAP

ventilační podpora pomocí variabilního přetlaku v dýchacích cestách | variabilní pozitivní tlak v dýchacích cestách | VPAP

viral interference

virová interference

viral load

virová nálož

virologist

virolog

virtual elimination

téměř úplná eliminace | praktická eliminace

virulence

virulence

virus fingerprinting

snímání genetických otisků prstů virů | fingerprinting virů

vulnerable

zranitelný

we will spread the load

nálož budeme rozkládat

winter peak

zimní vrchol

wintertime outbreaks

zimní propuknutí nákazy

zinc deficiency

deficit zinku

 
Some additional sources I used to work on this part of the glossary:

The Functional Medicine Approach to COVID-19: Primer on SARS-CoV-2 Testing | The Institute for Functional Medicine
Small Blood Clots May Be at The Root of the COVID-19 Hypoxemia | Chris Masterjohn, PhD
The COVID Tracking Project | The COVID Tracking Project
TheRockefellerFoundation_WhitePaper_Covid19_4_21_2020.pdf
Koronaviry – přehled, SZÚ
COVID19 – Awake Pronation – A guest write-up by David Gordon, MD
Chapter 3. Basic Principles of Ventilator Design | Principles and Practice of Mechanical Ventilation, 3e | AccessMedicine | McGraw-Hill Medical
COVID-19 Resource Centre
Coronavirus (COVID-19) | National Institutes of Health (NIH)
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) | coronavirus.gov
Coronavirus (Covid-19) online information – The British Library
Ten Weeks to Crush the Curve | NEJM
Practical advice for how colleges can responsibly reopen in the fall (opinion)
Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period | Science
Sorry, Immunity to Covid-19 Won’t Be Like a Superpower  | WIRED
Emerging Theories That May Help Us Solve the COVID-19 Puzzle – Jill Carnahan, MD
 

Full glossary (Parts 1 and 2) in downloadable file formats:
[ pdf ] [ tbx ]

 

COVID-19 Glossary (English/Czech)

I have compiled an English/Czech glossary of terms related to COVID-19. Feel free to use it in your work as you see fit. There are downloadable .pdf and .tbx files containing the glossary at the bottom of the post for importing into your translation tool, for use in the classroom, etc.

The glossary is a work in progress, coming both from my translation work related to COVID-19 and from Czech and English-language media. Some of the sources I used are listed below the glossary. A number of entries offer multiple options: this is not a prescriptive collection of terminology but rather a collection of terms gathered from current usage. If you would like to provide any feedback, please use my e-mail address listed on my website.

English

Czech

airborne particles

částice přenášené vzduchem

alcohol-based hand sanitizer

alkoholový dezinfekční přípravek na ruce | dezinfekce rukou na bázi alkoholu

antiviral medication

antivirotikum

asymptomatic carrier

asymptomatický přenašeč

blanket restrictions

plošná omezení

breathing support

umělé dýchání | mechanická ventilace

carrier

přenašeč

case fatality rate | CFR

smrtnost

Centers for Disease Control and Prevention | CDC

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí | CDC

close contact

těsný kontakt

collection tent

odběrový stan

community transmission | community spread

šíření v populaci

confirmed case

potvrzený případ

contact tracing

trasování kontaktů | vysledování kontaktů

continuous positive airway pressure | CPAP

ventilační podpora pomocí trvalého přetlaku v dýchacích cestách | kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách | CPAP

cordon sanitaire

sanitární kordon | izolace geografické oblasti

coronavirus

koronavirus | koronavir

coronavirus infection

koronavirová infekce | infekce způsobená koronaviry

coronavirus outbreak

hromadný výskyt onemocnění koronavirem

coronavirus test

test na koronavirus

covid clinic

covidová ambulance

covid unit

covidová jednotka

COVID-19 | coronavirus disease 2019

onemocnění COVID-19

COVID-19 outbreak

rozšíření onemocnění COVID-19

Covid-19 patients

pacienti s onemocněním COVID-19

covidiot

covidiot | koronaidiot

cross-border worker | cross-border commuter | alien commuter

pendler | příhraniční pracovník | přeshraniční pracovník

cytokine storm

cytokinová bouře

death toll

počet úmrtí

disinfecting wipes

dezinfekční ubrousky

difficulty breathing

ztížené dýchání

drive-through testing

odběr okýnkem auta | odběr vzorků z okénka auta

droplet transmission | droplet spread

kapénkový přenos

droplets

kapénky

Early Warning and Response System | EWRS

systém včasného varování a reakce

ECMO machine | extracorporeal membrane oxygenation

přístroj ECMO | extrakorporální membránová oxygenace

elective surgeries

elektivní chirurgické zákroky | elektivní operace

epidemic

epidemie

epidemiological surveillance

epidemiologický dozor

essential activities

nezbytné činnosti

essential government functions

základní funkce veřejné správy | základní funkce vládních institucí

essential workers

nepostradatelní pracovníci

European Centre for Disease Prevention and Control | ECDC

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí | ECDC

face mask | mask

rouška | ústenka

face shield

obličejový štít

flatten the curve

zploštit křivku

fomite

kontaminovaný předmět

frontline healthcare workers

zdravotničtí pracovníci v první linii | zdravotníci v první linii

full-face mask

celoobličejová maska

gamma interferon

gama interferon

hand sanitizer

antibakteriální gel

health screening

zdravotní screening

herd immunity

kolektivní imunita

highly contagious

vysoce nakažlivý

home isolation

domácí izolace

human-to-human transmission

přenos z člověka na člověka

immunity passport

imunitní pas | imunitní certifikát

infection rate

míra infekce | četnost výskytu infekce

intensive care unit | ICU

jednotka intenzivní péče | JIP

invasive ventilation

invazivní ventilace

isolation

izolace

let the virus percolate through the population to reach herd immunity | allow the population to naturally achieve herd immunity

promořit

medical intervention

léčebná intervence

N95 respirator

respirátor N95

nasopharyngeal swab | nasopharyngeal culture

nazofaryngeální výtěr

natural immunity

přirozená imunita

natural reservoir

přirozený rezervoár

naturally acquired active immunity

přirozeně získaná aktivní imunita | postinfekční imunita

negative-pressure room

podtlaková místnost

non-essential traffic

zbytné cesty | cesty, které nejsou nezbytně nutné

novel coronavirus

nový koronavirus

outbreak

hromadný výskyt | propuknutí | ohnisko | rozšíření onemocnění

overshoes

návleky

oxygen support

kyslíková podpora

pandemic

pandemie

pandemic outbreak

vypuknutí pandemie

pangolin

luskoun

peptide-based vaccine | peptide-driven vaccine

peptidová vakcína | vakcína na bázi peptidů

personal protective equipment | PPE

osobní ochranné pracovní prostředky | OOPP | osobní ochranné prostředky | OOP

positive-sense single-stranded RNA virus | (+)ssRNA virus

jednovláknový virus RNA s pozitivním vláknem | (+)ssRNA virus

powered air-purifying respirator | PAPR

respirační jednotka PAPR

pre-covid

před covidem | před koronavirem

prevalence

promořenost | prevalence

protective suit

ochranný empír | ochranný plášť

public health measures

opatření v oblasti veřejného zdraví

put on oxygen

připojit na kyslík

quarantine

karanténa

R0 | basic reproduction number

R0 | základní reprodukční rychlost | index nakažlivosti | základní reprodukční číslo | základní reprodukční konstanta

reservoir of infection

rezervoár infekce

respirator

respirátor

sanitizing wipes

dezinfekční ubrousky

SARS-CoV-2 | severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

virus SARS-CoV-2 | SARS koronavirus 2 | koronavirus 2 způsobující syndrom akutního respiračního selhání

self-quarantine

dobrovolná karanténa

serum angiotensin converting enzyme

sérový angiotenzin konvertující enzym

shelter in place

zákaz volného pohybu | zákaz volného pohybu a pobytu mimo bydliště

shortage

nedostatek

shortness of breath

dušnost

smart quarantine

chytrá karanténa

social distancing

omezení shromažďování lidí | odstup mezi lidmi | společenský odstup | rozestup

socially-distanced line

rozestupová fronta

stockpiling

vytváření zásob

transmission

přenos

travel restrictions

cestovní omezení

triage tent

triážní stan | vyšetřovací stan

undetected cases

nezjištěné případy

undetected outbreak

nezjištěný prudký nárůst výskytu

vaccine-based immunity

imunita po očkování | imunita navozená vakcínou

ventilated patient

ventilovaný pacient

ventilator

ventilátor

viral shedding

vylučování viru

virion | virus particle

virion | virová částice

wild infection

přirozená infekce

zoonosis | zoonotic disease

zoonóza

zoonotic infection

zoonotická infekce

 
Some of the sources I used:

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí | Vláda ČR
Coronavirus disease 2019 | WHO
Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) | Česká lékárnická komora
What Does COVID-19 Mean? | Tech & Science by Dictionary.com
Herd Immunity – an overview | ScienceDirect Topics
Aktivní imunizace | WikiSkripta
Vydavatelé zpřístupňují články a kapitoly o koronaviru | Albertina icome Praha
SARS-CoV-2 | WikiSkripta
How Long Does the Coronavirus Last on Surfaces? | WIRED
Is There a Coronavirus Vaccine? Here’s Everything You Need to Know | WIRED
Coronavirus (COVID-19) Outbreak Glossary | The Henry J. Kaiser Family Foundation
The new coronavirus: key terms explained – Reuters
The Coronavirus Outbreak | The New York Times
EUR-Lex
Český rozhlas
The Economist
The Guardian
Novel Coronavirus | AMA Manual of Style

 
Glossary in downloadable file formats:
[ pdf ] [ tbx ]